Termeni și Condiții

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE

1.1 Accesând și utilizând website-ulartistiimpreuna.ro, acceptați aceste condiții, fără limitări sau calificări, și luați la cunoştinţă că orice acorduri între dumneavoastră şi Asociaţia Centrul Cultural Clujean (în continuare, Organizatorul) și partenerii acestuia din mișcarea Artiști Impreună se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
1.2 Organizatorul și partenerii acestuia deţin drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest website. Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesaţi, informații despre mișcarea Artiști Împreună, realizat de Centrul Cultural Clujean în colaborare Observatorul Român de Sănătate și cu sprijinul Băncii Transilvania. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta.
1.3 Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Organizator, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate de acest program (incluzând, dar fără a se limita la aplicanţi, persoane selectate în program, participanţi la program). Prin urmare, este recomandat să vă raportaţi în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia.
1.4 Prezentul Document se completează cu celelalte Politici incluse pe site-ulartistiimpreuna.ro, precum şi cu legislaţia aplicabilă în această materie.

2. DEFINIREA UNOR TERMENI

2.1 Organizator – se referă la Asociația Centrul Cultural Clujean, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 58, camera 20, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 166/2010, cod de înregistrare fiscală 27626490;
2.2 Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul dintre toate persoanele interesate de mișcarea Artiști Împreună şi Organizator şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document;
2.3 Acord – reprezintă convenţia ce se va încheia între participant şi Organizator în vederea bunei desfăşurări a programului;
2.4 Mișcare/ Program – reprezintă Artiști Împreună;
2.5 Aplicant – reprezintă persoana care a completat formularul de înscriere în proiectul Artiști Împreună;
2.6 Participant – reprezintă persoana care a fost selectată în cadrull programului Artiști Împreună;
2.7 Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
2.8 Utilizator / vizitator – persoana care accesează website-ulartistiimpreuna.ro
2.9 Partener / Parteneri – reprezintă instituţiile partene în acest proiect, respectiv: Observatorul Român de Sănătate
2.10 Finanțator / Finanțatorii – reprezintă finanțatorii acestui proiect Banca Transilvania

3. CONDIŢII DE UTILIZARE

3.1 Centrul Cultural Clujean nu garantează că informaţiile care apar pe acest site nu conţin erori. Centrul Cultural Clujean, partenerii, finanțatorii acestuia, menționați anterior, nu pot fi responsabili pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului pentru orice eroare materială ori de redactare a informaţiilor ce apar pe interfaţa site-ului.
3.2 Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate sau nu au fost menţionate într-o categorie distinctă a prezentului document.
3.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

4. DREPTURI DE AUTOR

4.1 Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al Organizatorului.
4.2 Organizatorul deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura.

5. CONFIDENŢIALITATE

5.1 Organizatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorii/vizitatorii/aplicanţii/participanţii le vor furniza folosind website-ulartistiimpreuna.ro. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile stricte prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2 Mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, precum şi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite aici.

6. LEGISLAȚIE APLICABILĂ și JURISDICȚIE

6.1. Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea site-uluiartistiimpreuna.ro sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.